Afspraken voor iedereen

  icon school groen 50x50   Engagementsverklaring                      
             

 Hieronder vindt u de engagementsverklaring tussen school en ouders.  [ uittreksel uit het schoolreglement p 19-21]


Wat verwachten we van jou als ouder ?

 > Engagementsverklaring tussen ouders en onze school

Als ouder heb je hoge verwachtingen voor de opleiding en opvoeding van je kind. Onze school zet zich elke dag in om dat engagement waar te maken, maar in ruil verwachten we wel je volle steun. Met deze engagementverklaring maken we wederzijdse afspraken. Zo weten we goed wat we van elkaar mogen verwachten. De afspraken gelden voor de hele periode dat je kind bij ons is ingeschreven.
Op afgesproken momenten evalueren we samen de engagementen en het effect ervan.

 > Oudercontacten

Als ouder ben je eerste opvoedingsverantwoordelijke van je kind. Wij zijn partner in de opvoeding van je kind. Het is goed dat je zicht hebt op de werking van onze school.Daarvoor plannen we bij het begin van elk schooljaar een ouderavond in de klas van je kind. Je kan er kennis maken met de leraar van je kind en met de manier van werken.
We organiseren regelmatig individuele oudercontacten. Bij het begin van elk schooljaar laten we je weten op welke data die plaatsvinden (zie onze schoolkalender). Wie niet op het oudercontact aanwezig kan zijn, kan een gesprek aanvragen op een ander moment.
Als je je zorgen maakt over je kind of vragen hebt over de aanpak, dan kun je op elk moment zelf een gesprek aanvragen via een mail, telefoon of nota in de agenda van uw kind.
We verwachten dat je je als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken rond de opvoeding van je kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact. Wij engageren ons om met je in gesprek te gaan over je zorgen en vragen over de evolutie van je kind.
Wij verwachten dat je als ouder of plusouder een correcte manier van gesprekvoering hanteert. Daarom vragen wij jou om steeds belangrijke info te bespreken in een op voorhand geregelde afspraak. Verwijten maken, roepen op personeel of agressieve uitingen, bedreigingen worden niet aanvaard en zullen eventueel in een klacht bij de politie worden neergelegd. 

 > Aanwezig zijn op school en op tijd komen

We vinden de aanwezigheid van je kind op school heel belangrijk. We verwachten dat je kind regelmatig en op tijd naar school komt. De aanwezigheid van je kind op school draagt bij tot een succesvolle schoolloopbaan van je kind.
We verwittigen jou als de afwezigheid van je kind niet gewettigd is. Indien nodig nemen we begeleidende maatregelen. De aanwezigheid van je kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de kleuter- en/of schooltoeslag (www.groeipakket.be), voor de toelating tot het lager onderwijs en voor het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs.
We moeten de afwezigheden van je kind doorgeven aan de overheid.
We vragen om je kind op tijd naar school te brengen en dat zowel in het kleuteronderwijs als in het lager onderwijs.
De school begint om 8u35 en eindigt om 15u20. Op woensdag eindigt de schooltijd om 12u15. 
Kinderen die te laat toekomen, melden zich aan bij het secretariaat. We verwachten dat je ons voor 9 uur verwittigt bij afwezigheid van je kind.
Als je je kind een kwartier na het einde van de schooldag nog niet hebt opgehaald en ons niet hebt verwittigd over de reden van het laattijdig ophalen, dan gaat je kind naar de betalende naschoolse opvang.
Het CLB waarmee we samenwerken, staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden. Die begeleiding is verplicht. Als je niet ingaat op die begeleiding, melden we dat aan de overheid.
Je kan steeds bij ons terecht in geval van problemen. We zullen samen naar de meest geschikte aanpak zoeken.

 > Individuele leerlingenbegeleiding

Onze school voert een beleid op leerlingenbegeleiding. Dat houdt onder meer in dat we gericht de evolutie van je kind volgen. Dat doen we door te werken met een leerlingendossier.
Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen hebben voortdurend nood aan individuele zorg.

Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, meld je dat aan de directeur. We gaan dan samen met jou na welke aanpassingen nodig en haalbaar zijn. We kunnen ook zelf aanpassingen voorstellen op basis van de vaststellingen in de loop van het schooljaar. Ook dan gaan we steeds eerst in overleg met jou. Welke maatregelen aan de orde zijn, hangt af van wat je kind nodig heeft en wat wij als school kunnen organiseren. We zijn verplicht om redelijke aanpassingen te voorzien als je kind daar nood aan heeft. Je kunt dit als ouder niet weigeren. We gaan wel met jou in overleg bekijken hoe we dit organiseren. Daarbij zullen we aangeven wat je van ons kunt verwachten en wat wij van jou verwachten. Weliswaar verwachten we dat je ingaat op onze vraag tot overleg en dat je de afspraken die we samen maken ook opvolgt en naleeft.

 > Onderwijstaal Nederlands

Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands en niet alle kinderen starten hun schoolloopbaan met dezelfde taalvaardigheid Nederlands.
Onze school voert een talenbeleid. Wij engageren ons ertoe kinderen te ondersteunen bij het leren van en het leren in het Nederlands.
Van jou verwachten we dat je positief staat tegenover de onderwijstaal en tegenover de initiatieven die we als school nemen om de taalontwikkeling van onze leerlingen te ondersteunen (bv. taalintegratietraject voor kinderen die de onderwijstaal onvoldoende beheersen). We vragen ook om kinderen in de vrije tijd te stimuleren bij het leren van het Nederlands. Vraag ons gerust naar informatie over plaatselijke initiatieven die je engagement daarbij kunnen helpen ondersteunen.

 > Zindelijkheidstraining

Zindelijkheidstraining is de taak van de ouders. Wanneer de kleuter zindelijk is, moet de kleuterjuf haar opvoedkundige taak niet onderbreken om luiers te verschonen. Dit komt ten goede aan alle kleuters van de klas. In vergelijking met het kinderdagverblijf heeft de kleuterschool minder tijd om verzorgend bezig te zijn. De kleuterjuf heeft voornamelijk een pedagogische taak te vervullen.

Wat is zindelijkheid?

  • de kleuter draagt overdag een onderbroek, geen luier.
  • de kleuter gaat zelf naar het potje/toilet of geeft aan dat hij/zij naar toilet moet.
  • het kind heeft maximaal 1 ongelukje per dag.
  • het kind mag niet op school afgezet worden met een vuile nachtpamper aan.
  • de school voorziet geen natte doekjes, extra pampers of reservekledij. Daar zorgt de ouder voor.

Bij de inschrijving zal er bevraagd worden hoever je kind staat in de zindelijkheidstraining.
Je krijgt tijdens de inschrijving een stappenplan om te werken aan de zindelijkheid van jouw kind.
Indien jouw kind nog niet zindelijk is wanneer deze start op de school, willen we graag samen met jou een stappenplan bespreken.
De school begint geen training op eigen houtje. Het is belangrijk dat de aanpak thuis en op school dezelfde zijn.
De kleuterjuf heeft slechts een ondersteunende rol binnen deze training.

 

     

 

    Vlag rood kruis   
  • EHBO-getraind personeel
  • AED aanwezig op school
       

Nog even terug naar de vorige website ?
Dat kan < HIER >

Leo XIII - Leo XIII-straat 11 - 1120 Brussel
tel 02.268.47.51  -  secretariaat@leoxiii.be
 © Albert Verborgh 2023-2028   -   GDPR