Ontdek onze school

  icon school groen 50x50   Onze visie      
             

Onze school is een Katholieke, Nederlandstalige school.
Zij behoort tot het gesubsidieerd vrij onderwijs.

Samen met uw kind heten wij U van harte WELKOM in de LEO XIII-SCHOOL.
Wij danken de ouders voor het vertrouwen dat zij in onze Katholieke, Nederlandstalige school stellen.
Het hele schoolteam wil naast kwalitatief hoogstaand onderwijs ijveren voor een degelijke opvoeding gebaseerd op waarden.

Samen willen wij een school zijn :

 • waar geborgenheid en menselijkheid primeren
 • waar ieder kind kan leren aan zijn eigen tempo
 • waar vooral het karakter gevormd wordt in een ruime geest
 • waar we werken aan een behoorlijk eindniveau
 • waar de christelijke inspiratie alle leerhandelingen draagt.

Om dit te verwezenlijken moeten wij als school kunnen rekenen op uw medewerking.
Kiezen voor de Leo XIII-school is niet vrijblijvend. Het is kiezen voor orde, regelmaat en discipline. Het is kiezen voor kwaliteitsonderwijs.

Het is het Nederlandstalig karakter van onze school respecteren en verder uitbouwen.

Waarden en normen, geloof en gebed kunnen echter niet gevat worden in het organiseren van activiteiten, maar zullen gestalte krijgen in concreet levende mensen op school : de directeur, de leerkrachten, het personeel en de leerlingen zelf.

Hier moet uw kind zich kunnen thuis voelen en alle kansen krijgen om zich zo volledig mogelijk te ontwikkelen. 

logo zill

Zin in leren! Zin in leven! - afgekort ZILL  is het leerplan van het Katholiek onderwijs.
Dit leerplan gaat uit van een sterk geloof in de groei- en ontwikkelkracht van kinderen. Ze zijn beloftevol, met talenten en mogelijkheden. Die willen we aanspreken en ontplooien. Tegelijk aanvaarden we dat de kinderen die ons worden toevertrouwd onvolkomen zijn en dat leren een proces van vallen en opstaan is. Dat proces willen we vanuit een brede zorg ondersteunen.
Leren en leven gaan in dialoog met elkaar. Als uitkomst van ons onderwijs zien we intrinsiek gemotiveerde kinderen die goesting en zin hebben in leren en leven en leren en leven betekenis kunnen geven.
We werken, met respect voor de eigenheid van al onze leerlingen, vanuit de christelijke traditie aan kwalitatief pluralisme.

icon school groen 50x50
In de
lessen godsdienst wordt er enkel Katholieke godsdienst onderwezen.

Bijbelse verhalen worden verteld en ruimte wordt gelaten om stil te worden bij de Christelijke waarden.
Wij leren kinderen verwonderd zijn over de schoonheid van de schepping.
Samen ervaren we de religieuze verbondenheid waardoor de kinderen vertrouwd raken met het Christelijk geloof,
met de gebruiken, de rituelen en de symbolen.
In een totaal maatschappelijk samenzijn is het fijn dat kinderen ook vertrouwd raken met religieuze verscheidenheid.

Concreet betekent dit dat onze leerlingen in de basisschool :

 • wekelijks een aangepast pakket godsdienstleer krijgen
 • waardoor ze kennis verwerven over het Oude en het Nieuwe Testament.
 • zich kunnen identificeren met inspirerende figuren, Jezus Christus erkennen als figuur tussen God en mens en hierbij zijn voorbeeld volgen.
 • elke dag starten met een gebed
 • De Christelijke verbondenheid wordt door de leerlingen van de 3de kleuterklas tot en met het 6de leerjaar vier keer per jaar gevierd in de kerk van Neder-Over-Heembeek.
 • We vieren er de start van het schooljaar in september, Kerstmis eind december, vasten of Pasen in het 2de trimester. Dankbaar voor het verloop van het schooljaar eindigen we met een mooie viering eind juni.

Alle ouders, vrienden en familieleden zijn bij deze vieringen steeds welkom!

Onze school is een Nederlandstalige school.

Wellicht denk U : " Ik wil de beste school voor mijn kind ! "
Misschien koos U daarom ook voor onze school.

Leo XIII is een Nederlandstalige school.
Dit betekent dat leren denken, lezen, schrijven en rekenen gebeuren in het Nederlands.
Kwalitatief hoogstaand onderwijs vereist een grote taalvaardigheid.
Eeen rijke woordenschat is hiervoor onmisbaar. 
Aan de taalverwerving van uw kind kunt U actief meewerken door zelf correct Nederlands te spreken en uw kind te stimuleren om veel te lezen.

Binnen onze schoolpoorten is de omgangstaal voor iedereen het Nederlands. Dat is zo voor elk gesprek, ook voor elke brief, voor elke mededeling. Iemand meebrengen die voor U kan tolken, kan een goede oplossing zijn indien U het hiermee wat moeilijker heeft.

Wij doen op U een beroep, op alle ouders en alle grootouders,
om het Nederlandstalig karakter van onze school te respecteren en mee uit te bouwen. Spreek daarom ENKEL Nederlands bij het brengen en afhalen van de kinderen. Doe dit OOK aan de schoolpoort.

Wij danken u voor elke inspanning.

Kwaliteitsonderwijs uit zich in de zorg waarmee wij kinderen omringen.

Kwaliteitsonderwijs begint in elke klas met het geven van degelijk onderwijs.
Dat is het eerste niveau : kinderen moeten in een aangenaam klasmilieu dagelijks gestimuleerd worden om nieuwe kennis op te doen en te oefenen.

Onze klasleerkrachten zijn erop getraind om kinderen te begeleiden in al hun ontwikkelingsaspecten. Overkoepelend worden de kinderen in hun leren en hun ontwikkeling over de jaren heen gevolgd door een zorgcoördinator.
In de kleuterschool wordt extra aandacht besteed aan taalontwikkeling.

logo faroHet personeel heeft enkele jaren geleden een intensieve opleiding gevolgd over ' geweldloos verzet ' in samenwerking met PAIKA (UZ-Brussel). De vuurtoren ( FARO ) staat hierbij symbool voor stabiliteit, baken, thuishaven en veilige plek.  Binnen onze schoolwerking passen we deze nieuwe autoriteit toe. Wij zijn ervan overtuigd dat dit het leren en het welbevinden van de kinderen op school zal bevorderen.
Voor meer info kan men steeds terecht bij de zorgco's of bij de directeur. 

Doorheen ons onderwijs willen we de kinderen motiveren om nieuwe dingen te leren en ze stimuleren om initiatief te nemen.

Hierdoor bevorderen we de ontwikkeling van een gezond zelfbeeld en een goede leerhouding.
Naast leergebieden als taal, wiskunde, wereldoriëntatie, muzische vorming en lichamelijke opvoeding, gaat er veel aandacht naar het leren samenwerken, naar het creatief en probleemoplossend omgaan
met de omringende wereld en naar ' leren leren '.

Omdat elk kind anders is in aanleg, tempo en ontwikkeling bouwen wij aan een onderwijsaanpak die rekening houdt met de specifieke achtergronden en de ontwikkelingsbehoeften van individuele kinderen.

Dit komt het welbevinden en de betrokkenheid van elk kind ten goede.

Een hechte samenwerking tussen gezin en school is dan ook onmisbaar.
Samen werken, samen denken, samen praten is dus een taak voor het leerkrachtenteam, de leerlingen, de ouders, de ouderraad, de schoolraad en iedereen die bij het schoolleven betrokken is.

Mijn school is als een huis, voor u, voor mij, een thuis...

In het huis, dat onze school is, willen wij kinderen dag in dag uit laten wonen.
Hierin willen wij als team samen leven, samen werken en trachten elkaar gelukkig te maken.

Dit huis wil een open venster zijn op de wereld, de mensen en de dingen

Hierin wonen betekent geborgen zijn bij onszelf, beschermd en veilig, steeds ontdekkend wie wij zijn, wie die andere is.

Met heel het team willen wij ingaan tegen routineonderwijs dat enkel wat leerstof aandraagt.
Iedere morgen willen wij ons bewust worden dat onze meest zinvolle taak erin bestaat een stukje thuis op te bouwen voor de kinderen aan ons toevertrouwd.

Warmte, genegenheid en geborgenheid staan dan ook centraal.

Wij besteden aandacht en tijd aan het verwezenlijken van positief menselijke relaties tussen alle participanten ( kinderen, ouders, personeel, parochie, C.L.B., M.S.T., Schoolbestuur,...).

Zo willen we dicht bij de kinderen staan en hen ook allemaal als gelijken behandelen.

Wij zijn ervan overtuigd dat een evenwichtige voeding zeer belangrijk is voor de groei van uw kind. Ze biedt immers energie voor hoofd en benen !

De actieve voedingsdriehoek gebuiken wij als geheugensteuntje.

Aan de hand van de actieve voedingsdriehoek leren we de kinderen zien hoe ze een gezonde voeding kunnen samenstellen :
waar je meer van moet eten en waar je minder van moet ' snoepen '.

Hoe groter de groep is getekend, hoe groter de dagelijkse hoeveelheid die we ervan nodig hebben.

Goed begonnen is half gewonnen !

 • Een goed ontbijt zorgt dat uw kind betere resultaten kan halen in de klas.
  Maar ook in de klas zorgen we voor gezonde snackmomenten met een DAGELIJKS STUK FRUITeen extra boterham of een gezond snoepje en een lekker glas water.
  Zo leren onze kinderen, samen met de leerkrachten, wat een gezond tussendoortje is.
 • Water is één van de belangrijke delen van de actieve voedingsdriehoek.
  Ongeveer 60 % van ons lichaam bestaat uit water.
  Water is dus meer dan een dorstlesser : het is een transportmiddel voor de aanvoer van voedingsstoffen en de afvoer van afvalstoffen en het regelt onze lichaamstemperatuur.
  Veel water drinken is dus belangrijk.

  Mocht uw kind toch een ' verkeerde ' snack mee hebben, dan zal u deze 's avonds terug vinden in de boekentas, eventueel met een nota in de agenda.

 • Naast water kan er op school ook nog MELK, 100 % FRUITSAP en SOEP aangekocht worden.
 • Indien u dit wenst, mag u uw kind een EIGEN DRINKBUS met water meegeven.
 • Maar omdat wij naast onze eigen gezondheid, ook aan het milieu willen denken,vragen wij U uitdrukkelijk GEEN BLIKJES OF BRIKJES meer mee te geven.
 • Lichaamsbeweging is een nieuw onderdeel van de actieve voedingsdriehoek. 
  Wij besteden ook aandacht aan beweging door onze turn- en zwemlessen :
  één of twee uur per week bewegingsopvoeding en 
  één uur zwemmen om de twee weken.
 • De leerlingen worden ook dagelijks gestimuleerd om te bewegen op de speelplaats door bijvoorbeeld : lopen, springen, voetbal spelen, touwtje springen, basketbal, ...

Een juiste en gezonde voeding is belangrijk voor de groei en de ontwikkeling van uw kind.
Wij hopen dat u zich wil houden aan onze nieuwe afspraken en samen met ons wil bouwen aan ons gezondheidsbeleid !

Hier vindt U concrete afspraken ivm ons voedings- en afvalbeleid.

De ontwikkeling van het muzische bij elk kind.
De school vindt het belangrijk om alle domeinen binnen de muzische vorming doorheen het schooljaar evenwichtig aan bod te laten komen :

 • beeld
 • muziek
 • drama
 • dans

Dit evenwicht :

 • bevordert de expressie, creativiteit en persoonlijke stijl
 • laat leerlingen talenten ontdekken binnen één of meerdere domeinen van de muziche vorming
 • maakt een bredere observatie en oriëntatie van leerlingen naar het secundair onderwijs mogelijk.

Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun kinderen. 
Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken, maar in ruil verwachten we wel de volle steun van de ouders. 
Daarom maken we in onze engagementsverklaring wederzijdse afspraken.

Deze wederzijdse afspraken vindt U bij Afspraken > Engagementsverklaring. 

logo pesten1Met regelmaat hebben wij met alle leerlingen op school een project rond pesten.

Kinderen groeien op. Ze experimenteren, dagen uit en overschrijden grenzen.
Groeien en zich ontwikkelen gaat gepaard met wrijvingen. De grens tussen plagen en pesten is vaak zeer dun.

Kinderen ervaren dat grenzen overschreden worden tijdens aanhoudend geplaag, felle ruzies en pesterij.

Plagen is vaak een onschuldig spel tussen gelijken. Het kan ook heel prettig zijn elkaar te plagen. Er zit nooit een boze bedoeling achter.
Kinderen ontdekken wat ze zelf kunnen verdragen en kunnen leren STOP zeggen als een limiet bereikt is.
Ze kunnen ook leren ontdekken waar de limiet van een ander ligt en of ze dan tijdig zelf kunnen stoppen met plagen.

logo pesten2Ruzie is meestal een competitiestrijd.
Ruziën hoort bij de ontwikkeling en heeft ook positieve kanten. Zo leren kinderen voor zichzelf en voor anderen opkomen.
Ruzies die overgaan in een gevecht leveren niets op. Het is beter een meningsverschil op te lossen door erover te praten.
Ruzies en plagerijen maken een kind sterker op voorwaarde dat ze hun mening leren verwoorden.
Plagen en ruzie maken gebeuren vaak om de aandacht te trekken.

Pesten is een vorm van agressie.
Men wil de ander kwetsen, vernederen, afwijzen, uitsluiten. Men wil macht uitoefenen over de andere.
Oorzaken van pesten zijn vaak te vinden
- in competitie : kinderen willen bewijzen dat ze de beste zijn
- in het kiezen van een zondebok : met een zondebok die het altijd gedaan heeft plaatst men zichzelf in een hogere positie
- in compensatiegedrag : een gevoel van onmacht wil men kwijt ten koste van een ander
- in een moeilijke thuissituatie : als een kind leeft in spanningen of als er een slecht gedrag wordt voorgeleefd.

Bij pestgedrag zijn er drie groepen : het slachtoffer - de pester - de middengroep.

Op school doen we alles om pestgedrag te weren door het creëren van een warm leef- en leerklimaat.
Pesten wordt voor een groot deel vermeden door constant te werken aan het welbevinden en het welzijn van de kinderen.

 • Zo wordt welbevinden elke week besproken en geëvalueerd.
 • We helpen en leren kinderen hun gevoelens verwoorden.
 • We werken aan het besef dat iedereen anders is en niet alleen beperkingen maar ook talenten heeft.
 • We leren aan dat je meer bereikt door samen te werken dan door competitiedrang.
 • We leren dat kinderen bij ruzies eerst moeten afkoelen alvorens er kan verwoord worden om de situatie te reconstrueren.

De pedagogische studiedagen voor de leerkrachten zijn o.a. gewijd aan communicatievaardigheden, pesten, straffen en belonen.

Op deze manier wil de school actief werken aan het creëren van een positieve houding onder de leerlingen en een fijne sfeer op school.

 

     

 

    Vlag rood kruis   
 • EHBO-getraind personeel
 • AED aanwezig op school
       

Nog even terug naar de vorige website ?
Dat kan < HIER >

Leo XIII - Leo XIII-straat 11 - 1120 Brussel
tel 02.268.47.51  -  secretariaat@leoxiii.be
 © Albert Verborgh 2023-2028   -   GDPR