Volg het leven op school in onze schoolkrant

aanpassing van het schoolreglement

 

> Een wijziging in de wetgeving noodzaakt ons vanaf heden het volgende als bijlage bij het schoolreglement te voegen.

Algemene voorwaarden
Facturen dienen betaald te worden binnen de 14 dagen na factuurdatum.
Indien facturen niet tijdig betaald worden, zal u een eerste gratis herinnering worden verstuurd.
Indien u opnieuw niet betaalt binnen de voorziene betaaltermijn zoals vermeld op de eerste herinnering, zullen u verwijlintresten worden aangerekend zoals bepaald bij Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties alsook een forfaitaire vergoeding als volgt :

  • 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;
  • 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is;
  • 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.
  • De aanmaankosten voor elke bijkomende herinnering bedragen 7,50€ verhoogd met de op het ogenblik van verzending geldende portokosten.

> De wijziging is opgenomen in het schoolreglement onder punt 5.1 Onbetaalde schoolrekeningen en verwijlintresten.
> De toevoeging is van kracht met ingang van 1 nov 2023.

 

Lees ook

 

    Vlag rood kruis   
  • EHBO-getraind personeel
  • AED aanwezig op school
       

Nog even terug naar de vorige website ?
Dat kan < HIER >

Leo XIII - Leo XIII-straat 11 - 1120 Brussel
tel 02.268.47.51  -  secretariaat@leoxiii.be
 © Albert Verborgh 2023-2028   -   GDPR